Mẫu thông báo vi phạm


ConverterBear.com là trang web chuyển đổi video sang mp3 và ConverterBear không lưu trữ bất kỳ tệp nhạc / video nào. Tất cả các tệp mp3 thường được chuyển đổi từ video youtube. Nếu bạn là chủ sở hữu quyền của âm nhạc có thể được chuyển đổi sang mp3 bởi ConverterBear và nếu bạn muốn ConverterBear ngăn chặn âm nhạc có bản quyền được chuyển đổi và tải xuống, chỉ cần gửi cho chúng tôi một cuộc điều tra bao gồm bằng chứng cần thiết về thông tin sở hữu. Chúng tôi sẽ chặn các video được chấp nhận để được chuyển đổi tại trang web của chúng tôi trong khoảng 1-2 ngày làm việc.

enter this code